Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Obchodní podmínky CZ

Všeobecné obchodní podmínky Ademco CZ s.r.o. - Praha o.z.

 1. PODMÍNKY
  Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") platí bez výjimky na veškerý prodej zboží a služeb uskutečněných společností Ademco CZ s.r.o. - Praha o.z., (dále jen „Resideo") Kupujícímu. Pokud není dohodnuto jinak, VOP i celý smluvní vztah s Kupujícím se řídí zákonem číslo 513/1991 Sb. a ve znění jeho pozdějších předpisu. Tyto VOP jsou platné od 1. ledna 2009 do odvolání a j jsou veřejně dostupné na internetových stránkách www.homecomfort.resideo.com

 2. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ
  Objednávka bude vystavena Kupujícím v písemné formě a doručena společnosti Resideo. Kupující vyjadřuje souhlas s těmito VOP vystavením objednávky nebo převzetím zboží.

 3. NABÍDKA
  Nabídky firmy Resideo jsou závazné pouze v případě, že Kupující objedná zboží ve lhůtě platnosti nabídky uvedené v nabídce nebo pokud není žádná lhůta uvedena, do 30 dnu od zaslání nabídky Kupujícímu. Nabídka je vždy platná jako celek, včetně lhůt, množství a cen. Kupující musí požádat o expedici celkového množství objednaného zboží do 3 měsíců ode dne objednání, jinak Resideo podle svého uvážení použije standardní ceny v okamžiku expedice.

 4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  Pokud není uvedeno jinak, provádějí se veškeré úhrady v Kč se lhůtou splatnosti do 30 dnu ode dne vystavení faktury na účet Resideo. Dohodnutá cena nezahrnuje náklady na dopravu. Datem splatnosti se rozumí den připsání úhrady na účet společnosti Resideo. Faktury, které zůstanou po dni splatnosti neuhrazené, podléhají úrokové sazbě ve výši 0.1 % z neuhrazené částky denně. Kupující uhradí veškeré náklady na vymáhání neuhrazených částek po splatnosti. Kupující není oprávněn bez písemného souhlasu firmy Resideo započíst žádnou fakturovanou částku proti jakékoliv částce, kterou má nebo v budoucnosti bude muset uhradit společnost Resideo kupujícímu nebo společnostem s Kupujícím personálně nebo kapitálové propojeným.

 5. DODÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB.
  Není-li stanoveno jinak, místem plnění dodání zboží je sklad společnosti Resideo. Riziko ztráty nebo poškození zboží přechází na Kupujícího, nedojde-li k předání Kupujícímu přímo ve skladu společnosti Resideo, předáním prvnímu přepravci. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a případné zjevné vady a s tím související nároky uplatnit písemně vůči společnosti Resideo bez zbytečného odkladu po jeho převzetí, nejpozději do jednoho týdne od převzetí, jinak se má za to, že veškeré zboží bylo bez závad doručeno a převzato. Kupující nese odpovědnost za vícenáklady, které vzniknou společnosti Resideo, způsobené prodlením s převzetím zboží. Resideo má právo pozastavit dodávky, v případě, že Kupující je v prodlení s platbou déle než 30 dní.

 6. BALENÍ A OZNAČENÍ
  Balení a označení, jiné než standardní, požadované Kupujícím muže být předmětem dodatečných poplatku, které nejsou součástí smluvní ceny.

 7. ZMĚNA ZBOŽÍ A SLUŽEB
  Kupující má po objednání právo písemně požadovat změnu služeb a zboží, ke kterým se Resideo vyjádři do 7 pracovních dnu. Kupující souhlasí s tím, že požadovaná změna proti technické specifikaci po podpisu smlouvy muže vyvolat změnu ceny a/nebo časového harmonogramu. Každá změna výše specifikovaná podléhá písemnému schválení obou stran a nemůže být bez vážného důvodu odmítnuta. Poté co Kupující odsouhlasí dopady změny, Resideo je povinen zapracovat změny.

 8. DANE.
  Kupující je povinen zaplatit veškeré dane a poplatky vztahující se připadne na dodávky a takové dane a poplatky jsou účtovány zvlášť k tíži Kupujícího.

 9. VYŠŠÍ MOC.
  Resideo není odpovědný za jakékoliv prodlení s výrobou nebo dodáním zboží, pokud k nim došlo v důsledku události vyšší moci, kam mimo jiné patří i nedostatek materiálu, zpoždění či zamítnutí udělení povolení k vývozu nebo pozastavení nebo zrušení jejich platnosti nebo jakékoliv jiné jednání kteréhokoliv státního orgánu, které by omezilo schopnost společnosti Resideo plnit smlouvu, požár, zemětřesení, povodeň, nepříznivé povětrnostní podmínky, nebo jakékoliv jiné události vyšší moci, karantény, epidemie, pandemie nebo jiné regionální zdravotnické krize, pracovní stávky nebo výluky, nepokoje, veřejné násilí, vzpoury, občanská neposlušnost, ozbrojený konflikt, teroristické činy nebo válka (nebo jejich bezprostřední hrozba) nebo jiný důvod mimo přiměřenou kontrolu společnosti Resideo. Pokud událost vyšší moci trvá déle než 90 dnu, muže kterákoliv smluvní uzavřenou smlouvu ukončit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně a kupující zaplatí společnosti Resideo za práci vykonanou před ukončením objednávky a uhradí veškeré přiměřené výdaje, které společnosti Resideo v důsledku tohoto ukončení objednávky vzniknou. V případě prodlení s dodáním nebo plněním, které je způsobeno vyšší mocí nebo kupujícím, se dodací termín nebo termín poskytnutí plnění prodlouží o dobu, po kterou společnost Resideo skutečně byla v prodlení nebo o vzájemně dohodnutou dobu.

 10. ODSTOUPENÍ
  Kupující má právo zrušit objednávku pouze písemnou formou. V takovém případě bude Kupující povinen uhradit vzniklé přímé a nepřímé náklady společnosti Resideo a přiměřený ušlý zisk spojený se zrušením objednávky. Společnost Resideo muže odstoupit od objednávky, pokud Kupující poruší tyto VOP podstatným způsobem, nebo v případě úpadku, platební neschopnosti, zrušení nebo nucené správě kupujícího. Podstatným způsobem porušení ustanovení VOP se také rozumí prodlení Kupujícího s úhradou plateb o více než 30 dní.

 11. VLASTNICTVÍ A ODŠKODNĚNÍ ZA PORUŠENÍ PRÁV.
  Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úhradou ceny za zboží v plné výši. Je-li dodána věc hromadná, připadne soubor věcí účelově souvisejících, přechází vlastnické právo až úplným zaplacením všech těchto věcí. Veškeré nástroje, návrhy, výkresy, software a jiný duševní majetek vytvořený nebo dodaný podle těchto podmínek je vlastnictvím společnosti Resideo. V případě jakýchkoliv nároku, žalob nebo řízení vedeném proti kupujícímu výhradně na základe tvrzení, že jakékoliv zboží dodávané společností Resideo přímo porušuje jakýkoliv český patent, Resideo se zavazuje odškodnit Kupujícího pouze pokud (i) povede obhajobu proti jakémukoliv nároku, žalobě nebo řízení, (ii) společnost Resideo je bezodkladné písemně informována o tomto nároku, (iii) společnosti Resideo je svěřena výhradní kontrola nad obhajobou nebo vypořádáním s využitím právního poradce podle volby společnosti Resideo a (iv) kupující poskytne společnosti Resideo všechny dostupné informace a součinnost. Protože má společnost Resideo výhradní kontrolu nad řešením nároku v souvislosti s porušením práv podle tohoto dokumentu, nenese společnost Resideo v žádném případě náklady právního zastoupení kupujícího. Výše uvedené představuje celkovou odpovědnost společnosti Resideo a jedinou možnost nápravy, která náleží kupujícímu, za skutečné nebo údajné porušení práv k duševnímu vlastnictví.

 12. PRÁVO K UŽÍVANÍ SOFTWARE.
  Software, pokud je nainstalován v dodávaném zboží a není u takového softwaru přiložena licenční smlouva na software, se řídí následujícími podmínkami. K softwaru se tímto poskytuje Kupujícímu licence k užívání a software se neprodává. Za dodržení těchto podmínek Kupujícím uděluje společnost Resideo osobní, omezenou a nevýhradní licenci k použití softwaru výhradně k interním potřebám kupujícího. Licence se omezuje na zboží anebo místa, která jsou uvedena ve smlouvě. Žádné další užití a modifikace není povoleno. Společnost Resideo si pro sebe nebo připadne své dodavatele uchovává veškeré vlastnické právo k jakémukoliv dodanému softwaru. Kupující se nebude pokoušet o prodej, převod, udělení dílčí licence, zpětné sestavení, demontáž nebo další distribuci softwaru kromě případu, které jsou výslovné povoleny písemně společností Resideo. Kupující nesmí tento software kopírovat, sdělovat, rozšiřovat ani vystavovat či ho jinak poskytovat jiným osobám (kromě případu, které společnost Resideo písemně schválí) ani neumožní jakékoliv neoprávněné použití softwaru. Společnost Resideo muže s okamžitou platností ukončit platnost této licence, pokud kupující výše uvedené podmínky poruší.

 13. ZÁRUKA
  1. ZÁRUKANA ZBOŽÍ
   Resideo zaručuje, že veškeré dodané zboží, bude po dobu 24 měsíců od přechodu nebezpečí škody na zboží ve všech podstatných ohledech odpovídat technickým parametrům platným v České republice pro daný typ zboží či technickým parametrům uvedeným společností Resideo pro dané zboží. Zboží, které neodpovídá příslušným technickým parametrům a je vráceno společností Resideo, bude dle uvážení společností Resideo opraveno nebo vyměněno za náhradní zboží. Záruka na opravené nebo náhradní zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě, nebo se bude na takové zboží vztahovat záruka v trvání 90 dní od jeho dodání, je-li tato lhůta delší. Záruka musí být uplatněna dle záručních a servisních podmínek společností Resideo.

  2. ZÁRUKA NA SOFTWARE
   Jestliže Resideo dodává software k použití se zbožím, bude software dodán na médiu, které bude způsobilé k použití a zachová si obvyklé vlastnosti po dobu, kdy trvá záruka na příslušné zboží. Po tuto dobu Resideo bezplatné vymění vadné médium. Software bude ve všech podstatných ohledech odpovídat dokumentaci poskytované společností Resideo pro koncové uživatele nebo provedení či technickým parametrům uvedeným společností Resideo pro konkrétní objednávku, a to po dobu 24 měsíců od dodání nebo od jeho instalace společností Resideo, podle toho, co nastane dříve.

  3. ZÁRUKA NA SLUŽBY
   Služby poskytované společností Resideo budou na odborné úrovni v souladu s praxí všeobecné uznávanou v odvětví poskytování technických služeb a zařízení pro ochranu majetku, a to po dobu 6 měsíců ode dne poskytnutí dané služby. Na opravené nebo vyměněné zboží se vztahuje záruka po zbývající dobu nevyužité záruční lhůty nebo po dobu 90 dnu ode dne expedice, podle toho, která ze lhůt je delší. Záruční servis požadovaný na místě včetně dopravy, montáže, demontáže a casu bude poskytován na náklady Kupujícího. Kupující zajistí bezplatné přístup do místa, kde bude služba poskytována, běžný spotřební materiál, přípomoc, technickou asistenci, lešení nebo jinou mechanizaci. Záruky platí pouze ve prospěch kupujícího a nelze je postoupit ani převést, pokud není uvedeno jinak.

  4. VÝJIMKY ZE ZÁRUK
   Záruky uvedené v cl. 13.1, 13.2 a 13.3 neplatí v případě vad vzniklých zcela nebo zčásti důsledkem: (i) nesprávného použití, údržby, provozu, instalace zboží nebo software nebo jejich úprav v rozporu s příslušnou dokumentací, (ii) připojením nebo užíváním zboží nebo software s jakýmikoli nekompatibilním zbožím, software či přídavnými zařízeními; a odběratel bude v takových případech odpovědný za všechny náklady a škody vzniklé odběrateli nebo společnosti Resideo v souvislosti s takovými poruchami nebo chybami. Záruky uvedené v cl. 13.2 a 13.3 dále neplatí v případě (i) položek, které jsou dodávány se zbožím nebo software jako preventivní ochranné prostředky nebo které jsou aplikované či nainstalované pro ochranné účely, (ii) opotřebení zboží přiměřené době a způsobu jeho používání, (iii) vad vzniklých mechanickým poškozením, zásahem do elektrické nebo mechanické části výrobku, kolísáním napájecího napětí v rozporu s údaji uvedenými v návodu, používáním zboží v nevhodném prostředí, zacházením v rozporu s návodem, živelnou pohromou, přepětím statickou elektřinou či neoprávněným zásahem třetí osobou a (iv) že zboží či software bylo předtím v opravě u jiné osoby než Resideo. Záruky uvedené v cl. 13.1, 13.2 a 13.3 jsou jediné a výhradní záruky, které Resideo odběrateli v souvislostí s dodávkou poskytuje.

 14. OMEZENÍ ODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY.
  1. Každá smluvní strana je oprávněna požadovat na druhé smluvní straně náhradu skutečné přímé škody jí způsobené druhou smluvní stranou. Smluvní strany se v souladu s § 379 Obchodního zákoníku dohodly Smluvní strany nejsou v době podpisu této smlouvy o dílo schopné předvídat a specifikovat rozsah a okolnosti vzniku nepřímých a následných škod, který by mohl vyplynout z realizace díla ve smyslu této smlouvy, zejména ztrátu přijmu, tržeb, užitku, výroby, a nepřímé škody, které by mohla jedna strana způsobit druhé, připadne třetím stranám nedodržením svých smluvních povinností. Z toho titulu Zhotovitel není odpovědný za nepřímé a následné škody. Celková odpovědnost Zhotovitele za škody vzniklé ve spojení s touto smlouvou je omezena celkovou cenou zboží na objednávce nebo Díla.

  2. Žádná smluvní strana se nesmí domáhat vyloučení nebo omezení své odpovědnosti za: (i) smrt nebo újmu na zdraví vyplývající z nedbalosti; (ii) podvod; nebo (iii) jakoukoliv záležitost, u níž nesmí svou odpovědnost omezit podle právních předpisu České republiky.

 15. OEEZ
  Ceny zahrnují náklady na recyklaci zboží uvedené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních.

 16. ROZHODNÉ PRÁVO.
  Pro tyto podmínky je rozhodné právo České Republiky, kromě ustanovení tohoto práva o kolizních normách. Tyto podmínky jsou vyloučeny z Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980 a jakéhokoliv následného dokumentu. Případný soudní spor bude řešen, jedná-li se o spory u nichž sporná částka nepřevyšuje 100 000 Kč bez příslušenství, u Obvodního soudu pro Prahu 4, 28. pluku 1533/29b, Praha 10 av ostatních věcech u Krajského soudu v Praze, Náměstí Kinských 5, Praha 5.

 17. POSTOUPENÍ
  Smlouva nesmí být postoupena kteroukoli stranou bez písemného souhlasu druhé strany. Tento souhlas nebude bezdůvodné odepřen. Souhlas nebude vyžadován pro převody a postoupení mezi mateřskou a dceřinou společností.

 18. REEXPORT
  Kupující bude bez omezení odpovědný za soulad se všemi místními zákony a předpisy, platnými pro instalaci, užívání, import, export, a re-export vybavení a licenčního software. Kupující vyhoví všem platným exportním kontrolním zákonům a předpisům země s patřičnou jurisdikcí, především Spojených státu v otázce zboží dopravovaného z USA, a získá všechna exportní a re-exportní oprávnění ve spojení s jakýmkoliv pozdějším exportem, reexportem, tranzitem a užíváním všech produktu, technologie a software („vybavení Resideo") dodaných podle objednávky.

 19. JAZYK
  V případě rozporu s jakýmkoliv překladem vypracovaným pro usnadnění má přednost česká jazyková verze těchto podmínek.

 20. OSTATNÍ USTANOVENÍ.
  Smluvní strany si mohou během plnění jakékoliv objednávky vyměňovat důvěrné informace. Veškeré důvěrné informace zůstanou majetkem smluvní strany, která je sděluje, a smluvní strana, které jsou poskytovány, je uchová v důvěrnosti po dobu 10 let ode dne sdělení. Tyto povinnosti se nevztahují na informace, které: (a) jsou veřejné známé v okamžiku sdělení nebo se stanou veřejné známými jinak, než vinou příjemce, (b) jsou příjemci známé v okamžiku sdělení, aniž by k jejich vyzrazení došlo zaviněním příjemce, (c) příjemce přijal od třetí osoby bez omezení podobných tem, která jsou uvedena v tomto článku, nebo (d) příjemce samostatné vypracoval. Každá smluvní strana si uchová vlastnictví svých důvěrných informací, zejména veškerých práv k patentům, autorským právům, ochranným známkám a obchodním tajemstvím. Příjemce důvěrných informací nesmí tyto důvěrné informace sdělit bez předchozího písemného souhlasu smluvní strany, která informace sděluje, s tím, že společnost Resideo muže důvěrné informace sdělit svým mateřským a dceřiným společnostem, zaměstnancům, vedoucím pracovníkům, poradcům, zástupcům a dodavatelům. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy smluvní strana plní oznamovací povinnost stanovenou ji zvláštním právním předpisem.

  Společnost Resideo muže smluvně zadat plnění svých povinností podle tohoto dokumentu dalšímu subjektu (subdodavateli) bez souhlasu kupujícího. V případě, že je jakékoliv ustanovení tohoto dokumentu určeno jako nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tím není dotčena a k tomuto dokumentu se namísto tohoto ustanovení přidá ustanovení, které se mu co nejvíce svými podmínkami podobá, a je zákonné, platné, a vymahatelné.